Finansowanie

praca przy komputerze

Dofinansowanie PEFRON( Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)

Wnioski rozpatrywane są na bieżąco, przez cały rok, do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel, po przekazaniu funduszy z PFRON. Możliwy jest także zwrot kosztów już poniesionych po przedstawieniu koniecznej dokumentacji.
Każdy samorząd może przeznaczyć inne kwoty na dofinansowanie sprzętu ortopedycznego, gdyż budżet ustalany jest odrębnie przez każdą jednostkę w zależności od wysokości środków przekazanych przez PFRON.


Sprzęt rehabilitacyjny

Dofinansowanie ze środków PFRON obejmuje także sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny, co oznacza możliwość ubiegania się o dofinansowanie przedmiotów, których nie ma na wykazach sprzętów finansowanych przez NFZ. Wysokość takiego dofinansowania wynosi do 60 proc. kosztów sprzętu rehabilitacyjnego, ale nie więcej niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie następuje na wniosek osoby z niepełnosprawnością, do wniosku o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego należy dołączyć:
- kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
- aktualne zalecenie lekarskie dotyczące zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
zaświadczenie o wysokości dochodów wnioskodawcy i osób zamieszkałych wspólnie z wnioskodawcą,
- fakturę pro-forma lub inny dokument potwierdzający przewidywany koszt realizacji zadania,
- pełnomocnictwo - w przypadku gdy wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej składa przedstawiciel ustawowy, prawny opiekun ustanowiony postanowieniem sądu lub pełnomocnik.

Wnioski o dofinansowanie do sprzętu są przyjmowane przez cały rok. Po przyznaniu środków na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, zawierana jest umowa z wnioskodawcą, określająca kwotę dofinansowania i jej przeznaczenie, sposób przekazania dofinansowania, termin i sposób rozliczenia dofinansowania.
Dofinansowaniem może być objęty wyłącznie zakup sprzętu rehabilitacyjnego, dokonany po zawarciu umowy ze Warsztaty Ortopedyczne Ortobionik

 

Dofinansowanie NFZ

Ubezpieczonej osobie z niepełnosprawnością zaopatrującej się w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze przysługuje prawo skorzystania z dofinansowania tego zakupu w ramach ubezpieczenia. O pokrycie wkładu własnego lub jego części można zaś starać się z innych źródeł finansowania.

Zasady te reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 sierpnia 2009 r., które zawiera szczegółowy wykaz refundowanych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy, kryteriów ich przyznawania, okresów ich użytkowania oraz wykaz lekarzy o danej specjalizacji, mogących wystawić zlecenie na ich zakup.

Warunki uzyskania dofinansowania

Warunki konieczne do uzyskania dofinansowania z NFZ do zakupu przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego:

Zlecenie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego o określonej specjalizacji, zgodnie z wykazem.

Wszystkie zlecenia NFZ są wystawiane elektronicznie.